Beskæftigelse

Tilbud indenfor beskæftigelsesområdet

Mentorordninger

Vi tilbyder mentorordninger, der har til formål at ruste borgeren til at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Vi går nysgerrigt og undersøgende til værks, og gennem gensidig dialog opbygger vi en tillidsfuld relation til borgeren, så vi kan møde dem, der hvor de er. Indsatsen målrettes den enkelte borgers specifikke situation og udfordringer, og vurderinger fra den henvisende instans medtages for på den måde at sikre ensretning i forløbet. Mentorstøtten kan også benyttes til opgaver i borgerens dagligdag, som ligger udenfor en arbejdsplads, et beskæftigelsesrettet tilbud eller uddannelsesinstitution. Vi arbejder ud fra en værdi om, at alle mennesker besidder ressourcer, og vi ser det som vores vigtigste opgave at støtte den enkelte i at sætte de ressourcer i spil.

Det kan være svært at indgå i et arbejds- eller uddannelsesmiljø, sociale fællesskaber og generelt begå sig i en hverdag, hvor man ikke deler modersmål med sit daglige netværk. I Sivitas taler vi borgernes sprog og kender til deres kulturelle rødder. Derfor kan vi i rollen som mentor også støtte borgere med anden etnisk baggrund end dansk i at navigere i sprogbarrierer og kulturelle forskelle.

 

Målgrupper

 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Revalidender
 • Sygedagpengemodtagere
 • Fleksjobgodkendte
 • Borgere med handicap
 • Borgere under integrationslov
 • Borgere i ressourceforløb
 • Uddannelsesparate unge
 • Aktivitetsparate unge
 • Unge under 18 år

Ungementor

Til unge under 30 tilbyder vi støtte i overgangen til videregående uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Vi hjælper den unge i forbindelse med valg og afklaring af uddannelse og fremtidsmuligheder og støtter den enkelte i at opbygge en stabil og tryg hverdag, hvor der både er plads til fritidsaktiviteter, socialt liv og uddannelse. Vores mål er at fastholde den unge i uddannelse eller beskæftigelse, så vi gør den enkelte i stand til at være selvforsørgende.

 

Mentor 30+

Mentorstøtte til borgeren over 30 år indebærer et målrettet forløb, hvor vi identificerer ressourcer og motiverer borgeren til at opnå eller fastholde varig beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi hjælper dem med at overkomme barrierer der forhindrer dem i beskæftigelse.

Sagssparring til jobcenter

Det er ikke altid indlysende, hvor man skal starte i en sag eller hvilken indsats, der skal igangsættes i et beskæftigelsesforløb. Der kan være både psykiske, fysiske og sociale udfordringer, der gør det svært for borgeren at opnå beskæftigelse. Når man står med en kompliceret sag med svære problemstillinger, kan det være givende med en sagssparring, der kan hjælpe sagen på vej i den rigtige retning. Vi tilbyder at hjælpe dig eller Jer med at åbne op for perspektiverne på sagen og dermed også for handlemulighederne i den beskæftigelsesrettede indsats.

 

Beskæftigelsesafklaring

Når vi foretager en beskæftigelsesafklaring, står vi på to ben. Det betyder, at afklaringsforløbet primært er en undersøgelse af borgerens arbejdsevne på baggrund af en analyse af de ressourcer og barriere, som har betydning for borgerens evne til at fastholde eller opnå varig beskæftigelse. Der kan være tale om fysiske såvel som psykiske faktorer, da hver borger har forskellige behov og udfordringer. Sideløbende med undersøgelsen indebærer forløbet en mentorindsats, hvor der arbejdes motiverende mod de mål, som er udarbejdet i samarbejde med rådgiveren eller jobkonsulenten. Dermed sikrer vi, at der fortsat arbejdes målrettet mod at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, mens undersøgelsen står på. Afslutningsvist udarbejder vi en skriftlig rapport, hvor vi beskriver borgerens funktionsevne og -begrænsninger og de anbefalinger, som vi på baggrund af de konkrete mål og delmål mener, er relevante og gavnlige for borgerens fremadrettede forløb.

Vi kan alle bidrage

I Sivitas arbejder vi ud fra borgernes egne ressourcer, og vi møder dem dér, hvor de er

Hør mere om vores tilbud

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores tilbud og kurser.