Børn og familier

kvalitative foranstaltninger til kommuner og bygger bro mellem borgere og systemet,
når kommunen beslutter at iværksætte foranstaltninger for en familie

Praktisk pædagogisk indsats i familien

Når en kommune vurderer, at familiens problemer kan løses under barnets ophold i hjemmet, kan vi tilbyde praktisk pædagogisk indsats i familien. For eksempel ved at ændre på den daglige struktur eller ved praktisk og pædagogisk vejledning.

 

Modtagelse af flygtninge

Vi kan hjælpe kommunerne med at tage imod nytilkomne flygtninge i forhold til praktiske opgaver som for eksempel oprette NemID, kontakt til læge, forstå indhold i breve og så videre. 

 

Kontaktperson

Vi kan være støtte- og kontaktperson for barnet. Vi vægter højt, at barnet har tillid til og føler sig tryg ved den valgte person. 

 

Efterværn

Når den unge, der er fyldt 18 år, har svært ved at tackle overgangen fra ungdomslivet til voksenlivet, kan vi tilbyde efterværn, hvis kommunen træffer beslutning om at iværksætte dette. Her kan vi hjælpe den unge i overgangen til et velfungerende voksenliv.

Børnefaglig undersøgelse - §50-undersøgelse

Vi tilbyder at indsamle data og informationer om barnet og dets omgivelser. Vi har fokus på, at undersøgelsen skal afdække ressourcer, kompetencer og problemer hos barnet og familien. Vi sørger for at udarbejde en grundig beskrivelse, som dog ikke er mere omfattende, end hvad formålet tilsiger. 

 

Psykologisk vurdering

Vi tilbyder at foretage psykologiske undersøgelser af børn, unge og familier, herunder også vurdering af forældreevne. Vores undersøgelser skræddersyes Jeres og den enkelte sags behov men vil typisk indebære testning af barnets generelle funktionsniveau, herunder barnets opmærksomhedsfunktion, hukommelse, kognitive funktion, intelligens (IK), sociale evner og trivsel, observationer i skole og hjem samt forældresamtaler, børnesamtaler og samtaler med fagfolk omkring barnet og familien. Dette udmunder i en fagligt funderet vurdering af barnets og/eller familiens ressourcer og vanskeligheder samt vores anbefalinger til indsatser.

Pædagogisk-psykologisk Beskrivelse

Vi har erfaringer med, at det i nogle tilfælde er svært for rådgiveren at vurdere hvilken indsats, der skal iværksættes. Især for flygtningefamilier kan der være tvivl om, hvorvidt behovet er behandling eller en pædagogisk indsats. Derfor tilbyder vi en speciel undersøgelse, som kigger både på det psykologiske og det pædagogiske samt kulturelle faktorer, som muligvis har betydning for barnets eller den unges reaktioner og adfærd. Formålet med undersøgelsen er at blive klogere på barnets og familiens problemstillinger, for på den måde at kunne tilrettelægge den rigtige indsats. 

Terapeutiske forløb 

Vi tilbyder skræddersyede terapiforløb til børn, unge, voksne og familier – både individuelle samtaler og gruppeforløb. De terapeutiske forløb kan bl.a. være kognitive, narrative eller mentaliseringsbaserede. Vi har eksempelvis erfaring med at hjælpe familier med grænsesætning, struktur i hjemmet, tydelighed og anerkendelse gennem forældretræning baseret på kognitiv adfærdsterapi og mentaliseringsbaseret terapi og med at hjælpe børn med f.eks. angst, udadrettet problemadfærd, forældre med psykisk sygdom, traumer, ADHD-lignende symptomer m.m. gennem narrative forløb og kognitiv adfærdsterapi.

Kursus til forældre

Kan omfatte forældrenes rolle i det danske samfund, deres samarbejde med systemet og andre udfordringer, der har betydning for barnets udvikling. 

 

Kursus til fagfolk

Vi tilbyder kurser og temadage med fokus på børn og familier, især flygtninge- og indvandrerfamilier. Det kunne for eksempel være for socialrådgivere, lærere og pædagoger, der ønsker kompetenceudvikling i forhold til at arbejde med flygtninge og indvandrere. 

Sagssparring

Det er ikke altid indlysende, hvor man skal starte i en sag eller hvilken indsats, der skal igangsættes. Når man står med en kompliceret sag med svære problemstillinger, kan det være givende med en sagssparring, der kan hjælpe sagen på vej i den rigtige retning.

Vi har gennem en årrække opnået bred erfaring med at give feedback og sparring til fagfolk, der til dagligt arbejder med udfordrende individuelle- og familiesager.

Vi tilbyder at hjælpe dig eller Jer med at åbne op for perspektiverne på sagen og dermed også for handlemulighederne, og vi foretager vurderinger og giver feedback i konkrete sager.  

 

Vi er alle kompetente

Vi er alle gode til noget, men omstændighederne gør det sommetider
vanskeligt at anvende disse kompetencer til at arbejde for et godt liv.

Hør mere om vores tilbud

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores tilbud og kurser.