Mød alle os hos Sivitas

SHADMAN

INDEHAVER AF SIVITAS

Tlf.: 42 63 43 40
shadman@sivitas.dk

Jeg har altid troet på, at det er muligt at gøre en forskel i vores samfund. Derfor grundlagde jeg Sivitas. I Sivitas fokuserer vi på borgernes ressourcer, vi inddrager dem og bygger videre på dem. Dermed skaber vi de bedste muligheder for udvikling, og vi ser, at det styrker borgernes tillid til både sig selv og samfundet. Jeg tror på, alle kan bidrage uanset baggrund”.

Shadman er uddannet socialrådgiver og har en kandidat i socialt arbejde. Han har de seneste 10 år arbejdet med flygtninge og integration.

Shadman deltager undertiden i den offentlige debat om flygtninge og indvandrere i Danmark. Det kan du læse mere om her

JULIE

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR (PÅ BARSEL)

Tlf.: 42 63 43 44
juliet@sivitas.dk

Min vigtigste opgave er at skabe gode muligheder for udvikling hos vores familiekonsulenter, så de kan skabe konstruktiv forandring og udvikling hos familierne. I Sivitas har vi øje for mennesket i socialt arbejde, og med min faglighed kan jeg tilføre en bevidsthed om, hvorfor vi gør, som vi gør og hvilke værdier, der ligger bag vores tilgang og arbejde”.

Julie har en kandidat i pædagogisk psykologi.

MAYA

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR

Tlf.: 42 63 43 99
maya@sivitas.dk

Vi møder familierne med faglig forståelse og med indsigt i deres sproglige og kulturelle baggrund. Jeg ser, at det i høj grad skaber et udgangspunkt for vores arbejde, hvor tillid og forståelse mellem familiekonsulent og familie hurtigt danner et godt udgangspunkt for samarbejde. Som socialfaglig koordinator er det mit ansvar at sikre retning og kvalitet i vores indsatser. Jeg sætter stor pris på at yde faglig sparring og sammen med familiekonsulenterne sikre målrettede og meningsfyldte indsatser i de familier, vi arbejder i.

Maya er uddannet socialrådgiver og har i mange år arbejdet med familier med anden etnisk baggrund.

HUDA

SPECIALKONSULENT

huda@sivitas.dk

I Sivitas har vi borgernes egne oplevelser og ressourcer i centrum for på den måde at kunne skabe meningsfulde og holdbare forandringer. Vi støtter familier til selvstændigt at kunne tage sig af deres egne og deres børns liv i Danmark. Der ligger en kæmpe motivation og glæde i at kunne bidrage positivt til andre menneskers livsforløb og udvikling. Med min erfaring og viden kan jeg bidrage med et helhedsorienteret syn, hvor jeg inddrager både sociale og sundhedsmæssige aspekter i arbejdet.

Huda er uddannet i folkesundhedsvidenskab, og hun har blandt andet arbejdet som sundhedskonsulent på et kvindehold for flygtninge med fokus på at komme tættere på arbejdsmarkedet.

CAMILLA

UDVIKLINGSKONSULENT

Tlf.: 42 63 43 24
camilla@sivitas.dk

I Sivitas er der plads til at tænke innovativt, og der er kort mellem vurderinger, beslutninger og udførelse. Vi udvikler metoder og indsatser i et tempo, der passer til de aktuelle opgaver og familier, og vi sætter fleksibilitet højt, hvorfor det er muligt altid at tilgodese borgernes behov”.

Camilla har en baggrund som kommunom, socialrådgiver, terapeut og supervisor. Hun har blandt andet arbejdet som myndighedsrådgiver på børne- og familieområdet i kommuner.

SUHAD

FAMILIEKONSULENT

suhad@sivitas.dk

I mit arbejde lægger jeg særligt vægt på at skabe gode relationer, der bygger på respekt, anerkendelse, forståelse og ligeværd. Herigennem hjælper og støtter jeg borgere og familier i at overkomme de daglige udfordringer, der kan opstå, når de skal være en del af det danske samfund, der til tider kan føles fremmed. Det giver mit arbejde mening og betydning at følge borgernes udvikling”.

Suhad er uddannet folkeskolelærer og har blandt andet arbejdet i modtagerklasser.

CHRISTOPHE

FAMILIEKONSULENT

christophe@sivitas.dk

“Med 14 års erfaring og viden inden for vores felt, ved jeg, at nysgerrighed er et vigtigt redskab i vores arbejde. Gennem nysgerrighed på borgernes situationer, skaber jeg et helhedsbillede af deres behov. Jeg møder borgerne dér, hvor de er, og i fællesskab bevæger vi os fremad mod en bedre tilværelse. Samtidigt hjælper jeg borgerne med at opnå indsigt i og forståelse af det danske samfund.

Christophe er uddannet pædagog og har de sidste mange år arbejdet som familiekonsulent for flygtninge.  Han har tidligere arbejdet på en døgninstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD.

KATRINE

KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Tlf.: 42 63 29 52
katrine@sivitas.dk

Vi arbejder for at skabe bedre vilkår for borgere, og vi sætter fokus på social integration og inklusion. Med erfaring inden for formidling og modtagelse af nytilkomne arbejder jeg for, at vi kan nå ud til endnu flere familier og kommuner, og dermed sikre bedre vilkår og muligheder for flere”.

Katrine er uddannet i religionsvidenskab og journalistisk formidling. Hun har tidligere arbejdet med flygtninge, undervisning og kommunikation.

ZIBA

FAMILIEKONSULENT

ziba@sivitas.dk

“Vi arbejder for at hjælpe indvandrer- og flygtningefamilier, der har brug for støtte til at blive en del af samfundet. Et af mine vigtigste redskaber er tilgangen empowerment, der kan forstås som hjælp-til-selvhjælp, og derfor arbejder jeg altid ud fra borgernes ressourcer. Dertil foregår en stor del af arbejdet uden for kontoret, så vi er i direkte kontakt med borgerne, og jeg stræber til alle tider efter at møde borgerne i øjenhøjde”. 

Ziba er uddannet socialrådgiver, og hun har tidligere arbejdet med at skabe sociale netværk for kvinder med anden etnisk baggrund.

ØMER

FAMILIEKONSULENT

omer@sivitas.dk

“Jeg har altid ønsket at arbejde med integration og herigennem arbejde for, at familierne får den bedst mulige start. Og det er netop det, der er fokus i Sivitas. Gennem et godt samarbejde med kolleger og gode relationer til familierne, skaber vi positive forandringer for både de unge og forældrene”.

Ømer er uddannet socialrådgiver og arbejder sideløbende med unge i en ungdomsklub.

NEBRAS

FAMILIEKONSULENT

nebras@sivitas.dk

Jeg arbejder som bindeled mellem familier og skoler, institutioner, kommuner og lignende. Ved at understøtte den enkelte borgers behov og bygge relationen på tillid, respekt og accept oplever jeg en positiv udvikling hos borgeren. Gennem Sivitas’ arbejde, håber jeg, at flere etniske minoritetsfamilier oplever at være på lige fod med andre borgere i vores samfund”.

Nebras har en baggrund i uddannelses- og erhvervsvejledning og har tidligere arbejdet med vejledning af børn og unge.

FATIMA

FAMILIEKONSULENT

fatima@sivitas.dk

Familierne har tillid til os og tror på, at vi vil dem og deres børn det bedste. De kan se, at vi ligner dem, og vi kan deres sprog. Vi gør meget ud af at fremhæve det, vi har tilfælles med dem. Da jeg selv kom til Danmark, kunne hverken jeg eller mine forældre sproget, og mine forældre var bange i det fremmed land. Det er noget, familierne kan genkende, og det giver en tryghed i vores samarbejde, at vi kender til og forstår deres situation”.

Fatima er uddannet pædagog og har særlig interesse for tosprogede børn og samarbejdet med forældre.

ELNAS

FAMILIEKONSULENT

elnaz@sivitas.dk

Målet for indsatsen i familierne er at løfte forældrenes tro på, at de kan give deres børn en god opvækst under de givne omstændigheder, så der fremadrettet ikke er brug for støtte i hjemmet. Mit fokus er derfor at motivere, støtte og vejlede forældre og børn og samtidig agere tovholder for vores samarbejdspartnere, så vi sammen kan skabe et holistisk billede af behovet for støtte i familierne.

Elnaz er uddannet pædagog og motivationscoach, og hun har i mange år arbejdet med børn og unge, blandt andet uledsagede flygtningebørn og –unge på døgninstitution og omsorgssvigtede børn og unge på behandlingshjem.

MARIA

FAMILIEKONSULENT

maria@sivitas.dk

Det er et privilegium at lære familierne at kende, vejlede dem og hjælpe dem med en glidende overgang til livet i Danmark. Det er min passion og mit mål. Jeg ved fra mig selv, at det kan have sine udfordringer at skulle bo i Danmark, når man kommer fra et andet land, og jeg kan derfor trække på mine egne erfaringer, når jeg hjælper familierne”.

Maria er uddannet som social- og sundhedsmedhjælper og er dansk/vietnamesisk tolk. Hun har arbejdet på plejehjem i ti år og tolket for kommuner i 17 år på psykiatriske afdelinger, børnehjem og familiecentre.

MARIETA

FAMILIEKONSULENT

marieta@sivitas.dk

I Sivitas inddrager vi familierne i udviklingsprocesserne, og vi tager udgangspunkt i den enkelte families behov og situation. Vores besøg sker hjemme hos familierne, og vi bliver dermed en naturlig og tryg del af deres hverdag. Derudover har jeg selv været ny i Danmark, og jeg kender til de udfordringer, familierne står overfor. Det letter og fremmer etableringen af en god kontakt med familierne, fordi de kan spejle sig i mig”.

Marieta er socialrådgiver og har en kandidat i socialt arbejde. Hun har tidligere arbejdet med anbragte børn på en døgninstitution og givet støtte, rådgivning og behandling til de berørte familier.

PAULINA

FAMILIEKONSULENT

paulina@sivitas.dk

Det centrale i vores arbejde er at udbygge et godt samarbejde mellem den enkelte familie og miljøet omkring den. Derigennem kan vi stabilisere familiens hverdag og sikre børnenes trivsel. Det giver både velfungerende familier og børn, der bliver hele mennesker”.

Paulina har en bachelor i rehabiliteringspædagogik og en kandidat i pædagogisk psykologi. Hun har arbejdet med børn i vuggestuealderen og op til folkeskolen.

IMAN

FAMILIEKONSULENT (PÅ BARSEL)

iman@sivitas.dk

Iman er uddannet pædagog.

SALOME

FAMILIEKONSULENT

salome@sivitas.dk

Sivitas er særlig, fordi vi som konsulenter kan bidrage med noget forskelligt. Kulturelt, sprogligt og fagligt. Det giver en unik fleksibilitet og frihed til at støtte familierne med vores egen faglighed og fokus. Vi hjælper dér, hvor familierne har behov for det. Det kan være alt lige fra, hvordan de tackler ensomhed til sygdom til mindre og større udfordringer i hverdagen”.

Salome har en bachelor i psykolog og en kandidat i folkesundhedsvidenskab. Hun har også tidligere arbejdet som familiekonsulent med fokus på borgere med anden etnisk baggrund.

Shadman's deltagelse i debatten

I de senere år har Shadman været aktiv i debatten om flygtninge og indvandrere i Danmark.
Læs nogle af hans artikler her:

De sociale

Følg os på de sociale medier

Vi er her for at hjælpe

Du er altid velkommen til at kontakt os.