Skip to content

Vores koncept

Sivitas’ koncept konkretiserer, hvordan vi arbejder i Sivitas, og hvad vi baserer det på. Vi opererer med tre lag, der alle hænger sammen:

  1. Det overordnede menneskesyn som vi arbejder på baggrund af.
  2. Vores praksis i arbejdet med borgerne, der udspringer af menneskesynet.
  3. De metoder vi benytter i det praktiske arbejde, som læner sig op ad de to foregående punkter.

Vores mål i arbejdet med borgerne, er at støtte op om vedvarende forandringer, som borgeren selv har været med til at skabe. Vi kalder det, vi bestræber os på at ende med, for selvejerskab.

Begrebet selvejerskab i socialt arbejde har vi selv udviklet i Sivitas som målet for, og tilgangen til, vores arbejde. Selvejerskab sætter borgeren i stand til at have ejerskab over sin egen situation og giver borgeren en styrke i forhold til at kunne skabe forandringer og tage beslutninger i sit eget liv.

Menneskesyn

Vi tager afsæt i et individualistisk perspektiv på mennesker. Gennem interaktion skabes der en virkelighed som borgeren kan identificere sig med og udvikle sig ud fra – herigennem finder de ud af hvem de er, og hvor de er på vej hen. Den enkelte borger er i centrum og vi skaber en ligeværdig relation til dem, hvor denne er ekspert i og ansvarlig for sit eget liv.

Borgeren er selv med til at identificere udfordringer og løsninger og vores rolle er at understøtte ham eller hende i denne proces. Hvert menneske er unikt og vi lægger derfor meget vægt på at inddrage borgeren og dennes egen opfattelse af den situation de er i.

Vores menneskesyn indeholder nogle gennemgående værdier, som vi stræber efter at efterleve i vores arbejde:

Iboende kompetencer

Vi tror på, at alle er kompetente og har ressourcer, men at omstændighederne gør, at nogle mennesker har svært ved at anvende disse. Det støtter vi dem i.

Nysgerrighed

I arbejdet er vi nysgerrige over for, hvad der foregår, og vi tør stille de svære spørgsmål, da vi ikke har berøringsangst. Derfor kan vi tage dialogen med den enkelte og spørge ind til omstændigheder og udfordringer. 

Målrettethed

Vi arbejder målrettet i vores indsatser. Derfor har vi udover de aftalte mål og delmål også interne mikromål, hvilket sikrer, at vi opnår den ønskede udvikling hos borgeren. 

Inddragelse

Vi arbejder meget med inddragelse, fordi vi med stor tydelighed kan se, at det giver positive resultater, når borgerne bliver inddraget og føler sig hørt. Vi bevæger os i de tre inddragelsesniveauer, medindflydelse, medbestemmelse og selvbestemmelse, afhængigt af konteksten.

Praksis

Med udgangspunkt i vores menneskesyn arbejder vi i praksis på at gøre nogle bestemte vigtige ting i vores indsatser:

Ved brug af vores nysgerrighed stræber vi altid mod at have en ægte interesse i borgeren og i arbejdet benytter vi altid tydelige mål, delmål og mikromål og opfordrer borgerne til selv at prioritere imellem mikromålene.

For at støtte op om borgerens iboende kompetencer og for at inddrage dem, sætter vi fokus på i fællesskab at finde deres egne ressourcer og metoder til at skabe forbedringer i deres liv, fremfor at give dem nye.

Vi lægger også meget vægt på, at få forældrene på banen i at skabe forbedringer for et barn, da vi tror på, at forældre er de vigtigste mennesker i et barns liv.

Metoder

Vi er åbne over for alle metoder i vores indsatser, da alle individer er forskellige, og der derfor kan være en stor fordel i at benytte en metode, der passer til den individuelle borger. Vores konsulenter har metodefrihed og arbejder sammen med borgeren på at finde de redskaber, der passer bedst til borgeren og de udfordringer denne står overfor. Det er vigtigt for os, at borgeren selv forstår og tror på den valgte metode, for at skabe den bedste udvikling.

De metoder vi oftest anvender er:

LOM

LOM, Løbende Opfølgningsmetode, er en metode vi har udviklet i Sivitas, som er inspireret af Marte Meo. Ved at filme situationer mentalt og afspille disse vha. samtaler med forældrene skaber vi en ramme for inddragelse, hvor de selv finder frem til, hvad der sker i interaktionen med deres børn. I samarbejde sætter vi på denne baggrund så mikromål der leder hen mod en mere hensigtsmæssig adfærd, og følger op på disse løbende.

LØFT

LØFT, den løsningsfokuserede tilgang, er en metode, hvor vi arbejder med at mennesker selv skaber de forandringer der skal til, for at løse deres egne udfordringer. Metoden sikrer den enkelte borger og fokuserer på at identificere de undtagelser der er fra udfordringerne, da det er deri ressourcerne til at skabe positiv og varig forandring ligger.

ICS

ICS, der står for Integrated Children’s System, er en socialfaglig metode, hvor vi kommer rundt om de faktorer, der har betydning for barnets eller den unges situation. Med ICS sikrer vi en systematisk og helhedsorienteret sagsgang, hvor vi kigger på både problemer og ressourcer. 

SOS

SOS, der står for Signs of Safety, er en metode, hvor vi kan vurdere tegn på fare og manglende sikkerhed for barnet. Metoden har en løsningsfokuseret tilgang, hvor vi i samarbejde med familien og barnet kan skabe sikkerhed og trivsel. 

SOF

SOF dækker over Samtale om Følelser redskaberne, der sætter fokus på den følelsesmæssige udvikling hos barnet og understøtter de børn der har svært ved at genkende eller udtrykke deres følelser ved hjælp af visualiseringen af forskellige ansigtsudtryk og sindstilstande. Vi har været med til at udvikle dette – også med henblik på at forældre selv kan bruge det med deres børn.